Filtre

Jednoduché riešenie pre čistú vodu

 

Filtre Honeywell vynikajú jedinečným patentovaným systémom spätného preplachu, ktorý zaručuje čistú vodu na výstupe z filtra. Mechanické nečistoty sú spoľahlivo filtrované prúdením vody cez jemné filtračné sitko z nerezovej ocele. Táto technológia čistenia chráni vodovodné potrubie okrem iného aj pred poškodením usadenými čiastočkami korózie a zaručuje správnu funkciu zariadení pripojených v systéme.
 
Filtračné stanice Honeywell sú navyše doplnené o redukčný ventil, a prípadne aj o spätný ventil. Vďaka uvedenej kombinácii ventilov a filtra je zaručená úspora miesta a samozrejme nákladov. Filtračné stanice zaisťujú dodávku čistej vody v požadovanom tlakovom pásme.
Vybrané filtre a filtračné stanice sú navyše doplnené technológiou označovanú ako "Double Spin". Technológia "Double Spin", vďaka vírusovému prietoku čistenie sitka, podstatne zvyšuje životnosť filtra.

 

 

 

HS10S

F76S

FK76CS

Filtračná stanica obsahujúce sitko s voliteľnou jemnosťou, redukčný ventil, spätný ventil a uzávierku na výstupe. Všetko je integrované v jednom tele. Táto filtračná stanica je osadzované technológiou "Double Spin".

Filter so spätným preplachom primárne určený do vodovodných systémov v domácich a priemyselných aplikáciách, kde nie je potreba upravovať tlak vody. Tento filter je vybavený systémom "Double Spin".

Kombinácia filter sa spätný preplachom a redukčného ventilu. Vďaka otočnému konektoru je možná inštalácia v horizontálnom i vertikálnom potrubí. Telo filtra je vybavené systémom "Double Spin".

HS74CA

FK74C

F74C


Plne automatická filtračná stanica obsahujúce v jednom tele filter so spätným preplachom, spätný ventil, redukčný ventil a jednotku spätného preplachu (na batérie). Filter je automaticky prefukovaný 1x mesačne.

Kombinácia filtra so spätným preplachom a redukčného ventilu. Telo filtra je vyrobené z vysoko kvalitného syntetického materiálu. Možno inštalovať ako do horizontálneho, tak do vertikálneho potrubia.

Filter so spätným preplachom pre domy a domácnosti. Telo filtra je vyrobené z vysoko kvalitného syntetického materiálu. Možno inštalovať ako do horizontálneho, tak do vertikálneho potrubia.

 

 

Účinný systém technológie spätného preplachu

 

 

Filtračná vložka filtrov so spätným preplachom je zložená z hlavného a pomocného sitka. V bežnom fi menśím režime preteká voda hlavným sitkom z vonkajšej časti smerom do stredu. Pri otvorení odkaľovacieho guľového ventilu (počas preplachu) je filtračná vložka stlačená tlakom vody smerom dole a voda teraz tečie priamo do stredu pomocného sitka. Časť tejto vody potom preteká pomocným sitkom smerom na výstup filtra (nie je prerušená dodávka vody do odberov) a časť vstupuje do rotačnej trysky, ktorá je v strede pomocného sitka. Táto tryska sa tlakom vody roztočí a prúdom vody prepláchne celú plochu hlavného sitka filtra smerom od stredu von - teda proti smeru toku v bežnom pracovnom režime. Po uzavretí guľového ventilu sa hlavná sitko vráti do pracovnej polohy a voda opäť prúdi cez hlavné sitko. Filtre s novou patentovanou technológiou "Double spin" obsahujú navyše malú turbínu s lopatkami, ktoré spôsobujú obeh vody okolo sitka filtra. Obehom vody dochádza k roztočenie prstenca nachádzajúceho sa v hornej časti filtra. Rotácie vnútorného prstenca potom splachuje nečistoty, ktoré sa zachytávajú v hornej časti filtra. Nepretržitý prietok vody okolo všetkých dielov filtra, ktoré s vodou prichádzajú do styku (ako vo filtračnom režime, tak v režime preplachu) zabraňuje tomu, aby sa vo vnútri filtra nečistoty dlhodobo usadzovali. Tým je znemožnená biologická kontaminácia filtra. Filtre Honeywell spĺňajú požiadavky DVGW ako zariadenie pre pitnú vodu a sú v tomto zmysle schválené Zdravotným ústavom so sídlom v Brne.

 

F76CS

FN09S

 

 

Filter so spätným preplachom primárne určený do vodovodných
systémov v domácich a priemyselných aplikáciách. Vďaka otočnému konektoru je možná inštalácia v horizontálnom i vertikálnom potrubí.
Tento filter je vybavený systémom "Double Spin".

Filtračné nástavec určený k dodatočnej montáži na redukčný ventil D06F. Výsledkom je kombinácia filtra so spätným preplachom a redukčného ventilu.
Telo filtra je vybavené systémom "Double Spin".

 

FK06

FF06

F76S-F

  

Kombinácia jemného proplachovatelného filtra (bez spätného preplachu) a redukčného ventilu.

Jemný preplachovateľné filter (bez spätného preplachu).

Jemný prírubový filter so spätným preplachom pre priemysel, budovy
a komunálne rezort, určený pre aplikácie vyžadujúce veľký prietok dodávanej čistej vody.

 

Jedinečné riešenie pre všetky typy aplikácií
Skúsenosti výrobkov Honeywell začínajú už za vodovodnom priet okoměrem. Prvým zariadením za prietokomerom by mal byť filter alebo fi ltrační stanice.
 
Sme odborníci na rozvody pitnej vody miestom za hlavným vodomerom na vstupe do budovy počnúc. Prvým zariadením za vodomerom by mal byť práve rokmi preverený filter alebo fi ltrační stanice Honeywell.
 
Pre prevažnú časť aplikácií má spoločnosť Honeywell vždy to správne riešenie. V aplikáciách s obmedzeným priestorom pre montáž možno využiť filtre alebo kombinácie s možnosťou inštalácie do zvislého potrubia. Vo väčších komerčných a priemyselných budovách s vysokou spotrebou pitnej vody je vhodné osadiť filter s prírubovým pripojením F76S-F.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.