Potrubné oddeľovače

Potrubné oddeľovače - najlepšia ochrana pitnej vody pred spätným prúdením

 

Ochranné zariadenia pred spätným prúdením Honeywell vyhovujú väčšine požiadaviek ustanovené bezpečnostné normy na ochranu pitnej vody. Navyše zabezpečujú kvalitu pitnej vody v tých častiach systému, ktoré sú rizikové.
 
Spätné prúdenie, spätné nasatie vody a spätný tlak znečistenej vody predstavujú najväčšie nebezpečenstvo pre kontaminácii pitnej vody v rozvodoch a verejnej vodovodnej sieti. Potrubné oddeľovače Honeywell sú v súlade s STN EN 1717 a DIN 1988, časť 4 pre tekutiny patriace do rizikovej triedy 1 až 4. Konštrukciu oddeľovačov tvoria tri zóny hydraulicky oddelené
dvomi spätnými ventilmi a vypúšťací ventil prostrednej zóny. Potrubné oddeľovače sú k dispozícii pre tri typy aplikácií a ponúka neobmedzenú ochranu pred kontamináciou tekutinami až do rizikovej triedy 4 - za určitých podmienok potom až do rizikovej triedy 5 podľa požiadaviek DIN 1988, časť 4.

 

 

BA295STN

RV277

RV281

CA295

 

Potrubné oddeľovač pre ochranu hydrantu a dočasné čerpanie vody, napríklad z dôvodu stavebných prác. 2 "verzia s pripojením C-Pipe.

Univerzálny spätný ventil s dlhou životnosťou, telo z mosadze, vložka ventilu z vysoko kvalitného syntetického materiálu.

Vyskúšaný a overený spätný ventil, nehlučný (osvedčenie o ochrane proti hluku, trieda 1), chráni pred spätným prúdením, spätným nasatím vody a spätným tlakom. Možnosť univerzálneho použitia pre vodu, stlačený vzduch.

Kompaktný potrubné oddeľovač s výhodou ľahkého prístupu ku všetkým vnútorným komponentom, umožňujúce jednoduchý servis. Schválený pre ochranu pred tekutinami do rizikovej triedy 3.

BA295

BA295

BA298-F/BA298I-F

BA295I

Potrubné oddeľovač s osvedčeným a otestovaným systémom výmeny jednotlivých vložiek ventilu, jeho činnosť nie je ovplyvňovaná hodnotou vstupného tlaku.

Potrubné oddeľovač s osvedčeným a otestovaným systémom výmeny jednotlivých vložiek ventilu, jeho činnosť nie je ovplyvňovaná hodnotou vstupného tlaku. Opatrený uzávierkami na vstupe a výstupe.

Prírubový potrubný oddeľovač z nerezovej ocele, vyniká veľmi vysokou odolnosťou proti korózii a obzvlášť nízkou hmotnosťou.

Kompaktný potrubné oddeľovač z nerezovej ocele, vhodný pre oddelenie agresívnych médií v priemyselnom odvetví.

 

 

 

 

Najlepšia ochrana pitnej vody

 

Ak ventilom na ochranu pred spätným prúdením nepreteká voda, zostáva uzavretý (v pokojovej pozícii). Vo chvíli, kedy dôjde k odberu vody, sa ventil otvorí (prietočná pozície). V prípade náhleho poklesu tlaku vody na vstupe dochádza k okamžitému uzavretiu ventilu a otvorení vypúšťacieho ventilu (oddeľovací pozície). Týmto spôsobom je verejný rozvod pitnej vody zabezpečený pred spätným prietokom, spätným nasatím alebo spätným tlakom - pripojenie k verejnej sieti je prerušené a prívod pitnej vody je chránený.

 

 

To pravé riešenie pre každú aplikáciu
 
Sme odborníci na rozvody pitnej vody miestom za hlavným vodomerom na vstupe do budovy počnúc. Naše potrubné oddeľovače a spätné ventily sú odskúšané a otestované. V súlade s požiadavkami súčasných platných noriem STN EN 1717 a DIN 1988, časť 4 využíva Honeywell najnovšie technológie k ochrane pitnej vody pred kontamináciou na ceste od dodávateľa vody až k poslednému odbernému miestu. Odporúčame však využívať aj ostatné vodné výrobky Honeywell v inštaláciách vnútorných domových rozvodov, docielite tým výbornú kvalitu odoberanej vody.

 

RV283P

R295

 

 

Prírubový potrubný oddeľovač s práškovou povrchovou úpravou určený pre veľké prietoky, vyznačujúce sa nízkou tlakovou stratou. Testovaný v súlade s DVGW, k dispozícii vo svetlostiach DN65, DN80 a DN100.

Mechanický oddeľovač konštrukcia ypu 1 podľa DIN 1988, časť 4. Uzatvára sa v prípade, že vstupný tlak oklesne pod nastavenú hranicu. Schválený pre ochranu pred tekutinami do rizikovej triedy 3.

 

R295H

R295P F

R295HP F

Plne automatický potrubné oddeľovač konštrukcie typu 2 podľa DIN 1988, časť 4. Uzatvára sa v prípade, že rozdiel medzi vstupným a výstupným tlakom poklesne pod nastavenú hranicu. Schválený pre ochranu pred tekutinami do rizikovej triedy 4. Chráni pred spätným prietokom, spätným tlakom alebo spätným nasatím úžitkovej vody do verejného rozvodu pitnej vody.

Prírubový potrubný oddeľovač s práškovou povrchovou úpravou, konštrukcia typu 1 podľa DIN1988, časť 4. Bežne je otvorený, uzatvára sa v prípade poklesu vstupného tlaku na nastavenú hodnotu. Integrovaný spätný ventil na výstupe.

Plne automatický prírubový potrubný oddeľovač s práškovou povrchovou úpravou, konštrukcia typu 2 podľa DIN1988, časť 4. Bežne je uzavretý, otvára sa až v prípade, že odber na výstupe zvýši tlakovú diferenciu medzi vstupom a výstupom nad 0,5 bar. Integrovaný spätný ventil na výstupe.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.