Redukčné ventily

Redukčné ventily Honeywell - tlak vody pod kontrolou

 

Ventily pre profesionálov
Redukčné ventily Honeywell už boli nainštalované v mnohých aplikáciách. Kvalitný materiál, bezproblémová výroba a dlhá životnosť našich výrobkov nás privádza medzi popredných výrobcov najkvalitnejších redukčných ventilov.
 
ochrana
Redukčné ventily chránia rozvody vody v domoch a budovách proti nadmernému tlaku. Redukčné ventily vyvažujú kolísajúca vstupný tlak a tento redukujú na nastavenú hodnotu.

kvalita
Jednoduchá inštalácia do vodovodného potrubia a použitie kvalitných materiálov zaručuje, že redukčné ventily sú spoľahlivé a vo všetkých inštaláciách bezproblémové:
• Vďaka integrovanému fi ltračnímu sitku nie sú redukčné ventily citlivé na nečistoty
• Odolné voči korózii - vďaka telu z mosadze a umiestnenie pružiny mimo pretekajúci
vodu
• Odolné voči poškodeniu - membrána je vyrobená z kvalitného syntetického materiálu
• Ventily majú SCHALEN DVGW a WRc

flexibilita
Vybrané redukčné ventily môžu byť použité pre vodu, neagresívne tekutiny, stlačený vzduch a nitrogen. Niektoré redukčné ventily môžu byť inštalované do vertikálneho potrubia. Portfólio redukčných ventilov je určené pre nízke tlaky, vysoké tlaky a pre priemyselné aplikácie.

 

D04FS D05FS D06F

Redukčný ventil s nastavením výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 6 bar. K ventilu je možné pripojiť manometer.

Redukčný ventil s nastavením výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 6 bar. Ventil obsahuje vyváženú regulačné kolok. K ventilu je možné pripojiť manometer.

Redukčný ventil s nastavením výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 6 bar. Ventil obsahuje vyváženú regulačné kolok. K ventilu je možné pripojiť nadstavec fi ltrov so spätným preplachom FN09S.

D06FI D06FN D06FH

Redukčný ventil s telom z nehrdzavejúcej ocele s nastavením výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 6 bar. Ventil obsahuje vyváženú regulačné kolok.

Redukčný ventil s nastavením výstupného tlaku v rozsahu 0,5 - 2 bar. Ventil obsahuje vyváženú regulačné kolok.

Redukčný ventil s nastavením výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 12 bar. Ventil obsahuje vyváženú regulačné kuželku

 

 

Redukčné ventily s prírubovým pripojením Prírubové redukčné ventily Honeywell sú určené pre redukciu tlaku vody z vodovodného radu. Tieto redukčné ventily sa vyrábajú v dimenziách DN50 - DN200. Podľa výberu redukčného ventilu je možné upraviť tlak vody v rozsahu 0,2 - 12 bar. Všetky prírubové redukčné ventily sa vyrábajú s vyváženou kužeľkou.

Vyvážená regulačné kolok
Redukčné ventily s vyváženou kužeľkou pracujú na princípe rovnosti síl. Sila spôsobená tlakom vody pôsobí na membránu a tá pôsobí proti nastaviteľnej sile pružiny. Pokles výstupného tlaku spôsobí zníženie sily, ktorou pôsobí membrána, proti pružine. Sila pružiny, ktorá je v danom okamihu vyššia ako sila membrány, pootvorí kuželku ventilu. Tým dôjde k zvyšovaniu výstupného tlaku, kým nie sú sily pružiny a membrány opäť v rovnováhe. Vďaka vyváženej kužeľke ventilu nemá kolísanie vstupného tlaku žiadny vplyv na tlak vody na výstupnej strane.

dôvod inštalácie
Montáž redukčného ventilu zabránime poškodeniam potrubie i spotrebičov spôsobeným nadmerným tlakovým namáhaním a naviac znižuje spotrebu vody. Nastavený výstupný tlak ostáva konštantný nezávisle na kolísaní vstupného tlaku. Zníženie pracovného tlaku a jeho udržanie na konštantnej hodnote naviac zníži hlučnosť vodovodnej ištalácia.

 

 

D15P D15NP D16

Redukčný ventil s prírubovým pripojením a vyváženú kužeľkou. Telo ventilu je vyrobené zo zliatiny GG25. Redukčný ventil umožňuje nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 8 bar.

Redukčný ventil pre nízky tlak s prírubovým pripojením a vyváženú kužeľkou. Telo ventilu je vyrobené zo zliatiny GG25. Redukčný ventil umožňuje nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 0,2 - 2 bar.

Redukčný ventil s prírubovým pripojením a vyváženú kužeľkou. Telo ventilu je vyrobené z bronzu RG5. Redukčný ventil umožňuje nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 12 bar.

D16N D17P DR300

Redukčný ventil pre nízky tlak s prírubovým pripojením a vyváženú kužeľkou. Telo ventilu je vyrobené z bronzu RG5. Redukčný ventil umožňuje nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 0,5 - 2 bar.

Redukčný ventil s prírubovým pripojením a vyváženú kužeľkou. Telo ventilu je vyrobené z liatiny GGG40. Redukčný ventil umožňuje nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 1,5 - 8 bar.

Priemyselný regulátor tlaku s prírubovým pripojením. Telo ventilu je vyrobené z liatiny GGG40. Regulátor tlaku umožňuje nastavenie výstupného tlaku v rozsahu 1 - 12 bar.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.