Úpravne vody

PW17-75 nedá vápnika šancu, aby poškodzoval Vaše zdravie, Vaše spotrebiče a rozvody vody

 

  • Vápnik rozpustený vo vode je hodnotný minerál, avšak môže byť zdrojom vážnych problémov v domácich inštaláciách, ak vodu ohrejete. 

  • Vodný kameň znižuje účinnosť elektrických kotlov a ohrievačov. 

  • Vodný kameň znižuje vnútorný priemer potrubia, a tým aj jeho prietokovú kapacitu.

  • Vodný kameň znižuje životnosť všetkých zariadení napojených na vodovodnú sústavu. 

  • Vodný kameň ničí vodovodné batérie, práčky, umývacie stroje, tlakové umývačky apod

Tvrdá voda môže poškodzovať pokožku tak, že stráca pružnosť a ochrannú vrstvu. PW17-75 je plne automatický zmäkčovač vody s patentovaným systémom preplachu, ktorý zaisťuje ekonomické riešenie k ochrane rozvodov vody i spotrebičov.
 
Jedna veľkosť pre drvivú väčšinu aplikácií:
Automatické nastavenie prietoku - odvíja sa od spotreby vody, jednotka zvolí optimálny príkon.
 
menšie rodinné domčeky - eco-režim
väčšie rodinné domčeky, bytové domy - režim zvýšenej kapacity

 

Výhody PW17-75
odstránenie vodného kameňa
zvýšenie životnosti rozvodov vody a inštalovaného zariadenia
znižuje spotrebu energie
jednoduchá inštalácia
regenerácia riadená časom a proteklým množstvom

 

Výhody používania PW17-75 vo Vašom dome:
znížite spotrebu chemikálií pre pranie
Vaše šaty si udrží stálu farbu
po vypraní sa farby rozžiaria
vaša pokožka si udrží svoju hebkosť

batérie, nádržky a potrubia budú ochránené proti vodnému kameňu, k údržbe nebudete potrebovať toľko chemikálií

jednoduchá inštalácia, jednoduchý prevádzka


 

KaltecSoft kombinuje osvedčenú technológiu zámeny iónov s funkciou
moderného regulačného ventilu. Regenerácia náplne sa odvíja od spotreby vody v domácnosti a zabezpečuje optimálnu spotrebu vody aj soli pre vlastnú prevádzku.

Regenerácia riadená podľa času a množstva:
Jednotka zmäkčenie vody je riadená mikroprocesorom. Integrovaný počítač spotreby zistí individuálne charakteristiku spotreby domácnosti a zostávajúca kapacita je využitá pre optimálny čas regenerácie. Časovo riadená regenerácia zaistí čerstvú upravenú vodu - kedykoľvek.

 

Technická data:

pripojenie 3/4“ Teplota vody 4-49°C

kapacita nádoby

63kg Pracovní tlak 1,4 až 8,6 barů

Obsah výmenníku iónov

17 litrů Spotřeba soli 1,6kg/93m3

Maximálny prietok vody

1,56 m3/h Adaptér v dodávce (230/24V)

Maximálny obsah železa pred úpravovňou

6 ppm - -


 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.