DEVIlink

 

Devilink™ - bezdrôtové ovládanie

Bezdrôtové riadenie teploty z jedného centrálneho miesta v dome
Systém Devilink ™ sa skladá z troch jednotlivých zariadení založených na obojsmernej komunikácii systému bezdrôtovej technológie.

Devilink™ CC - centrálna riadiaca jednotka

Centrálne zariadenie Devilink ™ CC (centrálna riadiaca jednotka) vám umožní kompletné ovládanie vnútorného vykurovania a to v každej miestnosti v dome. Jedná sa o tzv centrálnej mozog.

Devilink™ RS - izbový snímač

Devilink ™ RS (priestorový snímač teploty) je voliteľný prvok a môže byť umiestnený do každej miestnosti, kde chcete regulovať a sledovať teplotu. Tento prístroj je napájaný batériami, ktorá poskytuje zákazníkom dostatočnú slobodu pri voľbe miesta inštalácie.

Devilink ™ FT - podlahový termostat

Devilink ™ FT (podlahová jednotka) je reléový prístroj, ktorý zapína a vypína vykurovacie teleso.
Je napojený na vykurovacie rohože / káble ">káble umiestnené pod podlahou. S oboma jednotkami, tj s Devilink ™ CC a Devilink ™ RS komunikuje bezdrôtovo. Môžete ľahko a skryto umiestniť nad soklovú lištu.

Devilink ™ PR - spínacia zásuvka (zásuvka 230 V)

Ovládaná sa cez Devilink CC, silovo spína alebo rozpína vykurovací okruh alebo iné zariadenie. napájanie 230V.

Devilink ™ HR - spínacie relé do inštalačnej krabice

Ovládaná cez Devilink CC, silovo spína alebo rozpína vykurovací okruh alebo iné zariadenie. napájanie 230V. Využitie neprikladá pre zavlažovanie záhrady, filtráciu bazéna a iných zariadení ktoré je potreba riadiť v danom dennom časovom pláne.

Kliknutím na tento odkaz si prečítajte elektronickú brožúru Devilink- přečíst zde

 

Danfoss Link ™ - ovládanie vodných vykurovacích systémov
   

Danfoss Link ™ living connect RA - termostatická hlavica

Pre úplnú kontrolu nad teplotou vykurovanie vo vašom dome. living connect komunikuje bezdrôtovo s riadiacou jednotkou Danfoss Link. Tento typ regulácie Vám prinesie kontrolu nad vykurovania Vašej domácnosti. living connect má všetky funkcie ako living eco, navyše je možné bezdrôtovo ovládať z jednej centrálnej riadiacej jednotky Danfoss Link pomocou dotykovej obrazovky.

Danfoss Link ™ HC - pre riadenie vodného podlahového kúrenia

Danfoss Link ™ HC slúži k riadeniu systémov teplovodného podlahového vykurovania. Systém ponúka rad rozšírených funkcií pre zaistenie optimálneho pohodlia a úsporu energie prostredníctvom riadenie teploty v jednotlivých miestnostiach.

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.