Regulácia ochranných aplikácií

 

podlahové kúrenie ">Termostat Devireg ™ 330 je určený pre rôzne vnútorné i vonkajšie aplikácie, ako napr na riadenie priestorovej teploty, teploty podláh, chladiacich zariadení, ochranných zariadení proti mrazu, roztápanie snehu.

  • Meracie rozsahy od -10 do 160 ° C (podľa typu) 
  • Hysterézia 0,5 ° C 
  • Teplotný snímač NTC 
  • Funkcia nočného zníženia teploty 
  • Prevádzková teplota -10 až +50 ° C 
  • Ochrana proti zamrznutiu 
  • Pre montáž na lištu DIN 
  • Stupeň krytia IP 20

podlahové kúrenie ">Termostat na DIN lištu s rozsahy:

Devireg ™ 330   -10 °C -  10 °C 
Devireg ™ 330      5 °C -  45 °C 
Devireg ™ 330    60 °C - 160 °C

Devireg ™ 316 je elektronický diferenciálnej podlahové kúrenie ">termostat pre montáž na DIN-lištu. Umožňuje nastavenie horného aj spodného teplotného limitu - systém je zapnutý len v tomto rozpätí. Vhodný pre reguláciu teploty v miestnosti, teploty podlahy, riadenie chladenia. Veľmi vhodný (diferenčné funkcie) na ochranu strešných žľabov, vonkajších plôch pred snehom a mrazom alebo pre udržovanie určitého rozpätie teploty, napr v potrubí. Teplotný snímač je nutné objednať samostatne.

podlahové kúrenie ">Termostat Devireg ™ 610 je elektronický podlahové kúrenie ">termostat pre montáž na potrubie alebo na stenu. Konštruovaný pre inštaláciu v exteriéroch. Vhodný na riadenie vykurovacích i chladiacich systémov. K dodaniu s teplotným káblovým NTC snímačom dlhým 2,5 m
Krytie IP 44

podlahové kúrenie ">Termostat Devireg ™ 850 je inteligentná riadiaca jednotka, zaisťujúcou ochranu pred ľadom a snehom. Presné meranie vlhkosti a teploty v kombinácii s osvedčeným programom zaistí značnú úsporu energie v porovnaní s inými systémami.

POUŽITIE:
Devireg ™ 850 sa používa na ovládanie vonkajších vykurovacích káblov
zabraňujúcich vzniku poľadovice na cestách, parkoviskách, rampách, príjazdových komunikáciách, chodníkoch či v umývačkách automobilov a na ovládanie termokáblov chrániacich odkvapové žľaby a zvody proti zamrznutiu či vzniku cencúľov.

Snímač pre ochranu vonkajších plôch pre Devireg ™ 850 Snímač pre ochranu odkvapov pre Devireg ™ 850

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.