Isolecta: Izolačná doska pre úsporu energie

súčasti systému

  • Izolačná doska Isolecta s obojstrannou cementovou vrstvou vystuženou skleneným vláknom 

  • Možno nainštalovať s vykurovacou rohožou T2QuickNet, vykurovacím káblom T2Blue - 10 W / m alebo CeraPro 

  • príslušenstvo: 

  • Podložky a skrutky pre pripevnenie na drevené podlahy 

  • Upevňovacie klince pre hrubé betónové podlahy alebo podlahy s cementovým poterom

 

použitie

 

Obytné miestnosti, kúpeľne, kuchyne, jedálne, detské izby, skleníky, domáce kancelárie

 

  • Podlahové krytiny: Dlaždice, prírodný kameň 

  • Hrubá podlaha: Betón, cementový poter, anhydritový poter, drevená podlaha, drevená podlahová doska

 

Úspory energie a rýchle zahriatie

  • Doba do zahriatia je u rohože T2QuickNet, káblov T2Blue a CeraPro v kombinácii s doskou Isolecta trikrát kratšia, čo vedie počas fázy zahrievania k úsporám energie až 65% 

  • Ďalšie úspory energie približne 20% počas prevádzky v dôsledku zníženej straty tepla smerom dole 

  • Ideálny podklad pre dlaždice vzhľadom k obojstrannej cementovej vrstve sa zapustenou sieťovinou zo skleneného vlákna

 

Technické údaje

 

Vlastnosti penovej hmoty
Materiál

Modrý vytlačovaný penový
polystyrén s uzavretou
bunkovou štruktúrou, bez HCFC

 
rozmery dosky  1 180 mm x 600 mm x 10 mm (0,71 m2)
Pevnosť v tlaku pri priehybu 10% podľa DIN EN 826  0,25 N/mm2
Modul pružnosti podľa DIN EN 826  10 N/mm2
Tepelná vodivosť pri 10 ° C podľa DIN EN 12667 / DIN EN 12939  0,035 W/m K
Odpor proti prenosu tepla  0,286 m2 K/W
Hodnota U  2,19 W/m2K
Objemová hmotnosť podľa DIN EN 1602  30 kg/m3
Odolnosť proti vodnej pare (μ) podľa DIN EN 12086  100
Dlhodobá nasiakavosť pri ponorení podľa DIN EN 12087  < 1,5 objem. %
Požiarna klasifikácia podľa DIN 4102  B1

 

 

Aké množstvo potrebujem?

 

1. Určte plochu miestnosti v m2.
     Napr. 9,5 m2.
2. Určite vyhrievanou (voľnú)
     Napr. 8 m2.
3. Vypočítajte potrebný počet balení s doskami Isolecta; jedna krabica stačí na pokrytie 2,85 m2.
     Napr. 3 krabice.
4. Vyberte systém podlahového kúrenia.
     Napr. T2QuickNet 8,0 m2.
5. Vyberte podlahové kúrenie ">termostat Raychem:
     Raychem TE alebo Raychem NRG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znížené tepelné straty

 

Kúri tam, kde to má význam: pod nášľapnou podlahovou vrstvou.

 

 

 

 

Ako vykonať montáž dosky Isolecta na drevené hrubé podlahy?

 

Dosky Isolecta položte na rovnú a stabilnú podlahu. Dosku na drevenú hrubú podlahu pripevnite pomocou skrutiek s podložkami.

Samolepiacou páskou zakryte spoje.

Položte vykurovací systém T2QuickNet, T2Blue alebo CeraPro.

Položte a pripevnite dlaždice. Minimálna veľkosť dlaždice: 10 x 10 cm. Minimálna hrúbka dlaždíc: 7 mm.

 

Ako nainštalovať dosku Isolecta na hrubé podlahy s cementovým poterom?

 

Dosky Isolecta položte na rovnú hrubú podlahu. Dosku k betónovej hrubej podlahe pripevnite s použitím upevňovacích svorníkov.

Samolepiacou páskou zakryte spoje.

Nainštalujte vykurovací systém
T2QuickNet, T2Blue alebo CeraPro.

Položte a pripevnite dlaždice. Minimálna veľkosť dlaždice: 10 x 10 cm. Minimálna hrúbka dlaždíc: 7 mm.

 

 

Pripevnenie rohože T2 Quicknet na dosku Isolecta Pripevnenie kábla T2Blue na dosku Isolecta

Rozviňte samolepiace vykurovaciu rohož.
Postupujte podľa návodu na montáž pre T2QuickNet.

S použitím dištančných pásikov Isolecta alebo tavné pištole na lepidlo pripevnite vykurovací kábel na dosku Isolecta.

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.