Udržiavanie teploty teplej úžitkovej vody

Zabezpečenie komfortu stáleho prísunu
teplej vody je kľúčovou požiadavkou pre všetky moderné systémy TÚV. Systém jedného potrubia Raychem udržuje teplotu vody v distribučnom systéme potrubia budovy na príslušnej úrovni. Inteligentný systém, to sú nízke investičné náklady a tiež ekonomický a efektívnu prevádzku.
Systém zabezpečuje hygienu sústavy
Menej vody v obehu a menšie tepelné straty v potrubnom systéme znamená menej bakteriologických
problémov.

Univerzálny systém zaberajúce málo miesta U jednorúrkového systému Raychem odpadá nutnosť inštalácie cirkulačného potrubia. Počet stúpačiek a revízií môže byť minimalizovaný a tým je možné vytvoriť miesto pre iné inštalácie. Nízke investičné náklady
Vykurovací kábel je jednoducho upevnený na prívodnom potrubí. Nie je spätné potrubie, ventily alebo čerpadlá, odpadá nutnosť zložitého projektovanie spojené s cirkulačným
systémom. Menšie odber energie
Tepelné straty, ktoré je potrebné v systéme vykompenzovať sú menšie, pretože vznikajú

iba na prívodnom potrubí. Odpadá tiež napájanie cirkulačných čerpadiel. Systém jednotlivých potrubie môže byť používaný s kotlom s menším výkonom, nevracia sa
tu studená voda z cirkulácie, vďaka tomu je tiež efektívnejšie ohrev vody. Inteligentná riadiaca jednotka HWAT-ECO šetrí energiu napr. tým, že znižuje teplotu vody v systéme, keď sa predpokladá malá spotreba či reaguje v závislosti na zvolenom programe na zvýšené užívanie teplej vody. Nie sú udržiavacie náklady Systém nemá mechanické časti, ako sú cirkulačné čerpadlá alebo kontrolné ventily, ktoré sa opotrebovávajú, preto je bezúdržbový.

 

 

Vykurovací kábel pre udržiavanie požadovanej teploty vody. Vďaka samoregulačnému systému len v miestach kde je potreba

 

HWAT-ECO riadiaca jednotka šetrí energiou vo veľkých budovách

 • Minimalizuje spotrebu energie / výdavky na elektrinu 

 • monitoruje výstupnú teplotu z boilera 

 • programovanie deň / týždeň 

 • znižuje spotrebu vody 

 • spínací kontakt 20A 

 • Jednoduchá inštalácia a uvedenie do prevádzky 

 • užívateľsky prívetivé nastavenie 

 • 9 prednastavených programov ¨

 • možnosť voľby - riadiaca jednotka / podriadené jednotky 

 • rozhranie BMS 

 • Spoľahlivý a bezpečný 

 • legionella - prevencia vzniku 

 • hlásenie porúch

 

 

Tri HWAT káble ">káble pre rôzne aplikácie

 

 

Menšie aplikácie Boiler

Rozsiahlejšie aplikácie Boiler> 400 litrov

  1 rodinný dom

apartmány
kancelárske budovy

Hotely, Nemocnica,
bytové domy

Heating cable

HWAT-L HWAT-M HWAT-R
udržiavaná teplota do 45°C do 55°C

V rozmedzí 50-70 ° C
(Legionella - prevencia)

Maximálna teplota
potrubie

65°C 65°C 80°C

HWAT-ECO riadiaci
jednotka

(vhodná) odporúčaný nevyhnutná
Časovač odporúčaný (súčasťouHWAT-ECO) (súčasťouHWAT-ECO)

 

 

 

 

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.