Katalógové listy

NázevVelikostSoubor
Honeywell CM 507640.43 KBpdf
Honeywell CM 7071.14 MBpdf
Honeywell CM 727 RF704.57 KBpdf
Honeywell CM 927 RF877.34 KBpdf
Honeywell CM 907599.85 KBpdf
Prostorový termostat T4360A425.53 KBpdf
Prostorový termostat T4360BCEF425.53 KBpdf
Prostorový termostat T4360D425.53 KBpdf
Kaskádový řadič AX406.52 KBpdf
Regulátor SMILE 3515.43 KBpdf
Dálkové ovládání s možností korekce 491.6 KBpdf
Prostorové čidlo491.6 KBpdf
Hlavice HR 80245 KBpdf
Externí anténa pro regulátor HCE80160.96 KBpdf
Regulátor pro 3-bodově řízený směšovací ventil s pohonem866.44 KBpdf
EVO Touch614.35 KBpdf
Zónový regulátor pro 5 zón HCE401.22 MBpdf
Zónový regulátor pro 5 zón HCE80, HCC80, HCE80R, HCC80R1.13 MBpdf
Pojistná odtoková armatura327.6 KBpdf
Regulátor tahu pro kotle na pevná paliva223.53 KBpdf
Termostatický ventil V2020340.51 KBpdf
Termostatický ventil V2050307.17 KBpdf
Sada omezovače teploty vratné vody689.73 KBpdf
Termostatický ventil "Design edice" V20801.04 MBpdf
Honeywell 2080fl 356.44 KBpdf
Honeywell HR20282.54 KBpdf
Honeywell HR401.03 MBpdf
Thera 2261.57 KBpdf
Thera 3 308.7 KBpdf
Thera 4 295.17 KBpdf
Thera RTL208.8 KBpdf
Verafix šroubení572.56 KBpdf
Rozdělovací ventil s elektrickým pohonem V4044478.85 KBpdf
VC ventil755.42 KBpdf
Redukční ventil D04FS251.86 KBpdf
Redukční ventil D06F276.14 KBpdf
Alwa Kombi - 4761.3 KBpdf
Kombi 3 Plus1.39 MBpdf
Membránový pojistný ventil 424.89 KBpdf
Třícestný směšovací ventil Corona 376.88 KBpdf
Čtyřcestný směšovací ventil Corona365.49 KBpdf
ALWA-FROST554.73 KBpdf
Napouštěcí stanice NK295C282.44 KBpdf
Elektronická automatika pro Primus Plus86.09 KBpdf
Vodní filtr miniPlus199.33 KBpdf
Vodní filtr miniPlus s redukčním ventilem463.27 KBpdf
Rotační servopohon Corona368.74 KBpdf
Termoelektrický pohon Smart-T277.37 KBpdf
Klapkový pohon SmartAct535.55 KBpdf
Detektor úniku plynu přenosný 225.78 KBpdf
HR90EE419.68 KBpdf
 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.