Obchodné podmienky

    Obchodné podmienky

A – TECHNOLOGY SK, s.r.o.

pre predaj prostredníctvom

internetu

 

Článok 1

Základné ustanovenia

 

(1)  Tieto obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a  AT – TECHNOLOGY SK, s.r.o., so sídlom Poštová 1757/79, 900 27 Bernolákovo, IČO: 45 583 641, IČ DPH: SK2023081940, Obchodná spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 66579/B (ďalej len „AT“). Kontaktné údaje: mobil +420 773 670 088 e-mail.: objednavky@topmat.sk, bankové spojenie: ČSOB, a.s. číslo účtu 4012329362/7500, IBAN: SK66 7500 0000 0040 1232 9362. Cena SMS správy je podľa cenníka operátora volajúceho, cena volania tiež podľa cenníka operátora volajúceho.

       Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za tovar uvedený na internetovej stránke kupujúceho.

       Na obchodné vzťahy s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných zmlúv podľa týchto podmienok v rámci podnikateľskej činnosti sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon o elektronickom obchode  (z.č. 22/2004 Z.z.), o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z.z.), o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (z.č. 108/2000 Z.z.), o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014), o ochrane osobných údajov (z.č. 122/2013 Z.z.).  

 

(2)  AT zverejňuje zoznam tovarov a služieb, vrátane cenníkov a informácii podľa § 3 z.č. 102/2014 Z.z. na stránkach www.topmatkurenie.sk. Cena je vrátane DPH.  Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba. Cena dopravy je účtovaná v zmysle príslušných cenníkov dodávateľov a bude oznámená kupujúcemu pri potvrdení objednávky. AT si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho pred potvrdením jeho objednávky.

 

(3) Tieto podmienky sú viazané výhradne na nákup prostredníctvom elektronického obchodu. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si podmienky, vrátane povinnosti zaplatiť za dodaný tovar prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

 

(4) Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

 

Článok 2

Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

(1) Tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si kupujúci objednáva postupom uvedeným pri jednotlivých krokoch objednávky tovaru v elektronickom obchode. Každá objednávka musí obsahovať: názov „objednávka s povinnosťou platby“, meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru.

      

(2)  Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze AT a potvrdením súhlasu s podmienkami a spracovaním jeho osobných údajov. Prijatá objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

(3) Po overení disponibility tovaru a platných cien AT, AT objednávku kupujúcemu potvrdí zaslaním emailovej správy – „potvrdenie objednávky“. Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom kupujúceho dlhší ako štandardná lehota uvedená v podmienkach dodania, to je 7 dní.  Písomným potvrdením objednávky dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na diaľku.

 

(4) V prípade, že bude AT povinná tovar objednať má právo na zálohu vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. V prípade, že kupujúci následne objednávku stornuje AT má právo použiť zálohu na úhradu skutočných nákladov spojených s dodaním tovaru alebo služby. To neplatí vtedy, ak zákazník stornuje objednávku v ten istý deň, kedy tovar alebo službu objednal.  

       

(5) AT po potvrdení objednávky vystaví faktúru za predmetný tovar alebo službu, ktorú odošle kupujúcemu spoločne s tovarom.  Kupujúci je povinný uhradiť faktúru pri prevzatí tovaru. V prípade, ak ide o platbu nad limit stanovený zákonom č. 394/2012  Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti kupujúci je povinný vykonať platbu bezhotovostne na účet uvedený v čl. I., bod 1 podmienok najneskôr však do 3 kalendárnych dní po potvrdení objednávky.  Tovar bude vyexpedovaný až po zaplatení celej kúpnej ceny, čím sa rozumie pripísanie celej kúpnej ceny tovaru vrátane prípadného príplatku za prepravu na účet AT. Ak nebude platba pripísaná na účet do 3 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky, má právo predávajúci od zmluvy odstúpiť.

 

(6) V prípade, že kupujúci neprevezme tovar alebo nezaplatí, je predávajúci  oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta vo výške 20 % ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu.

 

(7)  Kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnásť) kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo služby a do 14 (štrnásť) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo  ho odovzdať AT alebo osobe poverenej AT na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar  s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie dobierkou.) Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak  tovar bol zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením  písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých  poskytnutých dokladov a tovaru, ktorý bol  dodaný na základe zmluvy, ktorej sa  odstúpenie dotýka. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť vykonané elektronickou formou.

       Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci neplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

 

(8)  Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 z. č. 102/2014 Z. z., t.j. ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek alebo bol vyrobený na mieru podľa požiadaviek kupujúceho alebo ide o tovar zhotovený pre jedného konkrétneho kupujúceho.

 

 

Článok 3

Dodacie podmienky

 

(1) Ak sa nedohodlo inak, AT sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky a pri bezhotovostnej platbe do 7. pracovných dní od pripísania platby na účet AT do sídla (bydliska) alebo miesta podnikania kupujúceho uvedeného v objednávke. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu.

 

(2) Kupujúci sa zaväzuje pred prebratím zásielky dôkladne skontrolovať balenie tovaru, fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Ak  kupujúci zistí, že tovar je viditeľne poškodený a zničený je povinný ihneď kontaktovať AT. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa neprihliada.

 

(3) Kupujúci bude informovaný o odoslaní tovaru najneskôr deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prebratie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia, ktoré uviedol pri registrácii. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať AT, dohodnúť sa s AT na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. Pokiaľ tak neučiní a tovar bude vrátený späť AT z dôvodu opakovaného nezastihnutia zákazníka (podľa vnútorného poriadku prepravcu), platia rovnaké podmienky ako pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky uvedené v bode (4) tohto článku týchto VOP.

 

(4) Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodaný tovar, je povinný AT uhradiť náklady, ktoré AT vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť AT.

 

 

Článok 4

Spracovanie osobných údajov

 

(1) AT zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na naplnenie svojich záväzkov voči kupujúcemu, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení jeho tovaru. AT zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám, s výnimkou rozsahu potrebného na doručenie tovaru, prípadne na účely náhrady plynúcej z nesplnenia si povinnosti dohodnutých z podmienok alebo postúpenia práv plynúcich z podmienok alebo z kúpnej zmluvy.

 

(2) AT zhromažďuje osobné údaje zákazníka v nasledujúcom rozsahu: krstné meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa trvalého pobytu, sídlo obchodnej spoločnosti, miesto podnikania, fakturačná adresa, adresa dodania, IČO, DIČ a DIČ DPH.

 

(3) V prípade, že si zákazník v registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií  o ponuke AT, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. Zrušenie tejto služby môže zákazník zrušiť vo vlastnom registrovanom účte.

 

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov podľa VOP.

 

(5)  Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácii o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

 

(6)  Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

Článok 5

Záruka, reklamácia

 

(1)  Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru. Oprávnenie na záruku zaniká, ak  k poškodeniu prišlo v dôsledku bežného opotrebenia, nedbalosťou, nehodou alebo pokusom o opravu zo strany kupujúceho alebo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, živelnou udalosťou a nesprávnym zaobchádzaním s tovarom.

 

(2)  Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho .

V prípade uplatňovania reklamácie je kupujúci povinný zaslať písomne reklamáciu   s uvedením vád a návrhu riešenie reklamácie.

 

(3)  Po odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia reklamácie na email.

 

(4) AT vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu, v zložitejších prípadoch do 30 kalendárnych dní od začiatku reklamačného konania. AT oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote. V prípade, že  AT alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, AT zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe.

 

 

Tieto obchodné podmienky  vstupuje do platnosti 14. 7. 2014

 

Richard Přibyl

autorizovaný technik

tel.: +420 773 670 088

Jaroslav Buriánek

špecialista MaR

tel.: +420 733 133 671

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TOP materiál s.r.o. IČ 29367581

se sídlem Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Bratislavská 2808, 690 02 Břeclav

e-mail: info@topmat.cz

telefon: +420 733 133 672

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné

fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či

nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační

číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

II. Zdroje a kategorie/rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které

správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění

smlouvy a to:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, doručovací adresa, telefonní

číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, přihlašovací údaje pro přístup na www a

údaje, které byly sděleny správci subjektem údajů při jednání o uzavření či změně již

uzavřené smlouvy a při plnění smlouvy.

 

 

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání

obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 

2. Účelem zpracování osobních údajů je

• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro

úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je

nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není

možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

 

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu

čl. 22 GDPR.

 

4. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány manuálně v písemné formě a

automatizovaně v elektronické podobě.

 

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu

mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od

ukončení smluvního vztahu).

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže případně

provede anonymizaci.

 

 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

• podílející se na servisu a reklamaci zboží na základě smlouvy,

• zajišťující služby provozování www stránek a další služby v souvislosti s provozováním

www stránek,

• zajišťující marketingové služby.

 

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo

mezinárodní organizaci.

 

 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl.

18 GDPR.

• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se

domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k

zabezpečení osobních údajů.

 

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních

údajů v listinné podobě, zejména datové a technické zabezpečení (hesla, šifrování, omezení

přístupu pomocí AD, uzamčené místnosti pro uchovávání osobních údajů).

 

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tímto informujeme všechny zákazníky a dodavatele výše uvedeného správce, o

podmínkách ochrany osobních údajů.

 

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních

údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle odkaz na novou verzi

těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

 

 

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.